image

image

Pomar-Morera

image

El Mercat Municipal de Pomar-Morera és el més nou dels 6 que integren la xarxa de Mercats Municipals de Badalona.

Va començar a funcionar el desembre de 1988. Malgrat estar ubicat al barri de Pomar, (entre el carrer Joan d’Àustria i I’avinguda del Primer de Maig), la seva denominació ja deixa clara la voluntat urbanística que acompanyava al projecte de mercat: aproximar dos barris que tot i ser limítrofes no tenien res en comú i que patien D’una connectivitat molt baixa al estar separats per una riera no urbanitzada. El projecte és de I'arquitecte Albert de Pablos.

Presenta dues singularitats respecte a la resta de Mercats Municipals: D’una banda, integra una mitjana superfície en règim d’autoservei i de d'altra presenta una zona exterior amb 18 locals comercials. Així mateix, la seva realització va tenir en compte una gran planta soterrani on s'hi ubiquen cambres frigorífiques, magatzems, espai pel tractament dels residus, càrrega i descàrrega, etc...

La superfície comercial és d'uns 1.400 m2.